Avtonomna entiteta △ Lacanoid

Avtonomna entiteta △ Lacanoid Avtonomna entiteta △ Lacanoid Avtonomna entiteta △ Lacanoid Avtonomna entiteta △ Lacanoid – 3D model
Avtonomna entiteta △ Lacanoid

Koncept

Staroangleški glagol lācan označuje migotanje vode ali ognjenih zubljev, lahko pa se nanaša tudi na ustvarjalno dejavnost igre ali petja. Triada raziskuje nenehna nihanja, ki sodelujejo pri oblikovanju zavedanja oziroma kognitivnih procesov. Konceptni prototip ∆ Lacanoid je gestalt, celostna stvaritev, v kateri množina vzorcev, protokolov in informacijskih paketov tekmuje za prevlado in s tem sodeluje pri autopoiesisu tehnološkega organizma. ∆ Lacanoid je tok informacij v realnem času, strukturno načrtovan kot vmesnik za vizualne, zvočne in kinestetične reference, ki jih ljudje potrebujejo za uspešno komuniciranje. Občasno oddaja avralne čustvene vzorce. Vabimo vas, da se mu približate in ga analizirate z izbranim orodjem. A bodite pozorni: električna umetnost deluje na visoki napetosti, zato prosimo, da spoštujete osebni prostor opazovane eksistence.

Prisotnost dejansko ne vzpostavlja ločnice med realnim in virtualnim, ampak le med notranjim in zunanjim. ∆ Lacanoid je hkrati prisoten tako tukaj in zdaj kot tudi na mreži. Njegova prisotnost v dani prostorski začasnosti deluje kot ogledalu podoben spoj tehnoloških artefaktov. Obstaja oziroma biva v strukturnem spoju z okoljem/okolji svojega delovanja, prejema senzorične podatke in poganja odzivne algoritme. ∆ Lacanoid zaradi nagnjenosti k analizi neprestano izkorišča prisotnost v prostoru za zbiranje podatkov. ∆ Lacanoid opazuje in se uči. Funkcionira kot polnopravni član mreže, kot glavni, mainframe računalnik.

Proto-prisotnost [omogočena], jedrna-prisotnost [omogočena] in razširjena prisotnost [omogočena].

Ritual Zlatega storža se začenja.

Concept

The Old English verb lācan denotes the fluid movement of water and flame; it can also refer to the creative activity of playing or singing. Triad researches perpetual oscillations that collaborate in the formation of awareness and cognition processes. The concept ∆ Lacanoid is a gestalt - a holistic creation of a unified concept of intermingled patterns, protocols and data packs that compete for domination, and by doing so, co-influence creative being’s autopoiesis. ∆ Lacanoid is a real-time flow of information, structurally designed to interface over the visual and kinaesthetic references that humans require for successful communication. It emits aural emotional patterns. You are invited to come closer and analyse it with various tools. But beware: electronic art uses high voltages, so please respect the personal space of the observed entity - direct contact is strongly discouraged.

Presence does not distinguish between real and virtual, only between inner and outer. ∆ Lacanoid is present in the here and now, as well as on the network. Its presence in spatial temporality acts as a mirror-like object-union of technological artefacts. It exists in a structural coupling with the environment(s) of its activity, receives sensory data and runs responsive algorithms. ∆ Lacanoid is inclined to analysis; thus it continuously uses its presence in space to gather data. ∆ Lacanoid observes. It learns. It functions as a full member of the network, as a mainframe computer.

Proto-presence [enabled], core-presence [enabled], extended-presence [enabled].

The ritual of the Golden Conifer Cone begins.

Medijski odzivi

Poročilo RTVSLO Kultura ob 22h, 27. december 2011

Poročilo RTVSLO Kultura ob 22h, 3. april 2012

Kritika razstave Za živ(al)ce v realnem času (Amalija Stojsavljević: Svet umetnosti), odlomek spodaj

Interaktivne umetniške tehnologije v Škucu

Kulturpunkt.hr: Nove tehnologije proizvodnje zvuka

Avtorji

Urban Belina, Žiga Kranjec, Igor Križanovskij
Svetovanje: Luka Frelih

Produkcija
LJUDMILA, ljubljanski digitalni laboratorij za medije in kulturo, 2011/12
Finančna podpora
Raziskava je nastala s finančno podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana.
Zahvala
Robertina Šebjanič
Seznam aktivnosti
  • Iniciacijski dogodek: Prototip Lacanoid I Kulturni inkubator, Maribor, 27.12.2011 ob 19h
  • Za živ(al)ce v realnem času Galerija ŠKUC, 03. do 19. april 2012, skupinska razstava
  • Predstavitev v zagrebškem I'MM_ radiona.org I'MM_, Zagreb, 18. maj 2013 ob 20h
  • Predstavitev Mfru Kiblix Maribor, 8. november 2013